Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Teen Ystävät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Teen Ystävät ry on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys.
Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota teen harrastajille ja ammattilaisille yhteinen kokoontumisfoorumi, levittää tietoutta teekulttuurista, teestä ja sen positiivisista vaikutuksista.

- pyrkiä saamaan teen käyttäjille entistä parempaa palvelua,
- herättää mielenkiintoa teenautintoja kohtaan,
- pyrkiä lisäämään eri teelajikkeiden tuntemusta ja opastaa teen oikeaan
valmistamiseen,
- välittää tietoa teen terveysvaikutuksista
- osallistua yhteistoimintaan alan järjestöjen kanssa kotimaassa ja ulkomailla.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii seuraavalla tavalla:
- järjestää teekulttuuria edistäviä tilaisuuksia,
- tiedottaa teen käyttäjien palveluista,
- välittää tietoa teekulttuureista ja teelajikkeista,
- voi järjestää tiedotus-, koulutus-, luento-, esitelmä-, keskustelu- ja yleisötilaisuuksia,
- järjestää jäsenilleen tutustumiskäyntejä ja matkoja kotimaassa ja ulkomailla,
- voi nimetä ystävyyskaupunkeja ja paikkakuntia,
- harjoittaa julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
- voi myydä oheistuotteita kuten postikortteja, julkaisuja, kirjoja,
- järjestää juhlia , konsertteja, kirpputoritoimintaa ja huutokauppoja,
- yhdistys voi vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi henkilöjäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö ja varsinaiseksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenen hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksellä voi olla myös kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia. Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen vuosikokous hyväksyä hallituksen esityksestä henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan viimeistään kuluvan vuoden aikana tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat voivat olla vapautettuja jäsenmaksuista, ja hallitus voi tapauskohtaisesti harkintansa mukaan vapauttaa varsinaisena jäsenenä olevan henkilön jäsenmaksusta määräajaksi sairauden, työttömyyden, asevelvollisuuden tai muun vastaavan syyn perusteella.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut
puheenjohtaja ja vähintään 2 ja enintään 6 muuta varsinaista jäsentä sekä enintään 3 varajäsentä. Hallituksen varajäsenillä on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ja käyttää puheoikeutta.

Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on 2 vuotta (vuosikokousten välinen aika). Hallituksen jäsenistä on lähinnä puolet erovuorossa vuosittain, ensimmäisellä kerralla erovuoroisuuden määrää arpa. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnan tarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin ole määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse jäsenten yhdistykselle ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3) Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien / tilintarkastajien lausunto
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen- ja liittymismaksun suuruus
8) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9) Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
11) Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

11.3.2019 / Teen Ystävät ry

Rakastat teetä?
Liity jäseneksi

Mikäli arvostat laadukasta teetä, teehetkesi tekevät sinut onnelliseksi ja haluat oppia lisää teestä, tule mukaan toimintaamme!

Tule mukaan